Wednesday, July 8, 2009

2. วัตถุประสงค์ชัดเจน จะได้ไม่เกิดภาวะการทำงานซ้ำซ้อน และมีเป้าหมายชัดเจนในระยะเวลาการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดเวลาส่งงานให้ลูกค้า เพื่อความตรงเวลาในการส่งมอบงานให้ลูกค้าด้วย